Nasza oferta

OŚRODEK KOORDYNACYJNO - REHABILITACYJNO - OPIEKUŃCZY

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku od czerwca 2022 roku pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczego, utworzonego w  związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Projekt jest finansowany z budżetu państwa. Kwalifikacja do programu następuje po rozmowie wstępnej oraz analizie dokumentacji medycznej. Aby wziąć udział w programie należy spełnić warunki określone w projekcie oraz złożyć
w Poradni wniosek przystąpienia do programu.

Do szczegółowych zadań Ośrodka Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczego (OKRO) należy:

 1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

 2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,
  w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

 3. wskazywanie placówek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

 4. organizowanie specjalistycznych zajęć od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością;

 5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach oraz prowadzenie akcji informacyjnych i monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zdań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. 2023 poz. 1801)

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425)

   

Warunkiem koniecznym do skorzystania z proponowanych zajęć są:

 • wiek dziecka: od urodzenia do podjęcia nauki w szkole;

 • miejsce zamieszkania dziecka: powiat turecki;

 • posiadanie co najmniej jednego z poniższych:  opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;  skierowania od lekarza stwierdzającego występowanie schorzenia według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10; aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;

 • wypełnienie i złożenie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku wniosku przystąpienia do programu (druki wniosku dostępne są w Poradni oraz na stronie internetowej placówki).

 

Specjaliści pracujący w ramach programu „Za życiem”

 1. Aleksandra Sztrymer - neurologopeda kliniczny – specj. wczesna interwencja logopedyczna, certyfikowany terapeuta koncepcji RCM® (Rudolfo Castillo Morales), terapeuta Empaty Dolls®, Trener Umiejętności Poznawczych i Funkcji Wykonawczych®.
 2. Teresa Kolińska – pedagog, specjalista wspomagania rozwoju dziecka.
 3. Anna Gradecka-Porada – psycholog, tyflopedagog, terapeuta SI.
 4. Kinga Andrzejewska - psycholog.
 5. Katarzyna Frącala– oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, specjalista wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera.
 6. Mirosława Miśko- logopeda, specjalista wczesnej logopedii klinicznej.
 7. Magdalena Kaniewska – Przygońska – pedagog/surdopedagog, terapeuta ręki, socjoterapeuta, trener TUS
 8. Barbara Łuczak – psycholog, logopeda.
 9. Agata Świerk - logopeda
 10. Anna Tomczak – psycholog, terapeuta SI, trener TUS, terapeuta ręki.
 11. Joanna Stefańska – fizjoterapeuta.
 12. Agata Świerk - logopeda.

 

 

 

Pliki do pobrania