Nasza oferta

OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku od czerwca 2022 roku pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Projekt jest finansowany z budżetu państwa. Kwalifikacja do programu następuje po rozmowie wstępnej oraz analizie dokumentacji medycznej. Aby wziąć udział w programie należy spełnić warunki określone w projekcie oraz złożyć w Poradni wniosek przystąpienia do programu.

Do szczegółowych zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (OKRO) należy:

1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

3. wskazywanie placówek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością;

5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach oraz prowadzenie akcji informacyjnych i monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1712).

Warunkiem koniecznym do skorzystania z proponowanych zajęć są:

  • wiek dziecka: od urodzenia do podjęcia nauki w szkole;

  • miejsce zamieszkania dziecka: powiat turecki;

  • posiadanie co najmniej jednego z poniższych:

    - opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

    - skierowania od lekarza stwierdzającego występowanie schorzenia według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10,

    - aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

  • wypełnienie i złożenie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku wniosku przystąpienia do programu (druki wniosku dostępne są w Poradni oraz na stronie internetowej placówki).

 

Pliki do pobrania