Nasza oferta

OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku od czerwca 2022 roku pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Projekt jest finansowany z budżetu państwa. Kwalifikacja do programu następuje po rozmowie wstępnej oraz analizie dokumentacji medycznej. Aby wziąć udział w programie należy spełnić warunki określone w projekcie oraz złożyć w Poradni wniosek przystąpienia do programu.

Do szczegółowych zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (OKRO) należy:

 1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 3. wskazywanie placówek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością;
 5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach oraz prowadzenie akcji informacyjnych i monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425)

Warunkiem koniecznym do skorzystania z proponowanych zajęć są:

 • wiek dziecka: od urodzenia do podjęcia nauki w szkole;
 • miejsce zamieszkania dziecka: powiat turecki;
 • posiadanie co najmniej jednego z poniższych:  opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;  skierowania od lekarza stwierdzającego występowanie schorzenia według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10; aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
 • wypełnienie i złożenie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku wniosku przystąpienia do programu (druki wniosku dostępne są w Poradni oraz na stronie internetowej placówki).

Specjaliści pracujący w ramach programu „Za życiem”

 1. Aleksandra Sztrymer - neurologopeda kliniczny – specj. wczesna interwencja logopedyczna, certyfikowany terapeuta koncepcji RCM® (Rudolfo Castillo Morales), terapeuta Empaty Dolls®, Trener Umiejętności Poznawczych i Funkcji Wykonawczych®.
 2. Teresa Kolińska – pedagog, specjalista wspomagania rozwoju dziecka.
 3. Anna Gradecka-Porada – psycholog, tyflopedagog, terapeuta SI.
 4. Anna Zawadka-Kwaśny – psycholog, specjalista wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera.
 5. Katarzyna Frącala– oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, specjalista wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera.
 6. Mirosława Miśko- logopeda, specjalista wczesnej logopedii klinicznej.
 7. Magdalena Kaniewska – Przygońska – pedagog/surdopedagog, terapeuta ręki, socjoterapeuta, trener TUS
 8. Barbara Łuczak – psycholog, logopeda.
 9. Anna Tomczak – psycholog, terapeuta SI, trener TUS, terapeuta ręki.
 10. Joanna Stefańska – fizjoterapeuta.
 11. Romualda Zagozda – Frątczak – psycholog.

 

 

 

Pliki do pobrania