Poradnia

Nasza poradnia

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Turku opiniuje i orzeka, ale nie tylko...

Poradnia przede wszystkim zajmuje się działalnością diagnostyczną oraz opiniowaniem i orzecznictwem o różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z tej formy pomocy możemy skorzystać np. jeśli niepokoi nas rozwój czy zachowanie naszego dziecka lub też gdy chcemy zdiagnozować jego potencjał intelektualny. W tym celu wystarczy złożyć wniosek (do pobrania w sekretariacie Poradni w godzinach 8.00-16.00). Opinia lub orzeczenie sporządzane są na podstawie badania psychologicznego i pedagogicznego (które w zależności od rodzaju trudności dziecka i tempa jego pracy może trwać około 3-4 godzin, a czasami może się wiązać z 2-3 krotną wizytą). Taka opinia jest ważna na dany etap edukacyjny. Jeśli jednak dziecko ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia itp.) otrzymało opinię o dostosowaniu wymagań, to przysługuje mu także przystąpienie do sprawdzianu w klasie VI egzaminu po ukończeniu szkoły podstawowej/ egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych (takie opinie muszą być przedstawione szkole najpóźniej do 15 września roku szkolnego, w którym jest sprawdzian lub egzamin).

Oczywiście sama diagnoza i opinia nie rozwiązuje problemów dziecka. Stanowią one jedynie punkt wyjściowy w planowaniu metod i form systematycznej pracy samokształceniowej w domu i pracy korekcyjno-kompensacyjnej w szkole lub na terenie poradni (psycholog i pedagog udziela tzw. porady po badaniu, w której określa mocne i słabe strony dziecka oraz daje wskazówki i materiały do pracy).

A co zrobić gdy dziecko nie ma większych problemów w nauce, jednak przejawia różnego rodzaju trudności natury społeczno-emocjonalnej, czy też sprawia problemy wychowawcze? W tej sytuacji dzieci i młodzież (jak również ich rodzice) mogą skorzystać z terapii psychologicznej prowadzonej przez psychoterapeutę, zajęć socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych lub porad psychologa/pedagoga (wystarczy złożyć wniosek lub zgłosić się bezpośrednio do wybranego specjalisty, aby wyznaczył termin).

Oprócz diagnozy, terapii, poradnictwa poradnia podejmuje coraz więcej działań w zakresie profilaktyki i psychoedukacji. Przykładem mogą być tu :

 • badania przesiewowe: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, słuchu, wzroku,
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży,
 • warsztaty dla nauczycieli i rodziców,
 • warsztaty zawodoznawcze. 

Od 1999 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku ma charakter powiatowy i swym działaniem obejmuje :

 • miasto Turek;
 • gminę Dobra;
 • gminę Kawęczyn;
 • gminę Malanów;
 • gminę Przykona;
 • gminę Turek;
 • gminę Tuliszków;
 • gminę Władysławów.

Każdy z pracowników pedagogicznych ma przydzielone w ramach współpracy kilka placówek
z określonej gminy. Pracownicy pedagogiczni realizują swoje zadania według tygodniowego planu pracy.