Poradnia

Nasza poradnia

 

Krótka historia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku

            Na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21.09.1968 r. oraz zgody Kuratorium decyzją Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydziału Oświaty i Kultury w Turku z dnia 02.01.1971 r., podpisaną przez Inspektora Szkolnego,  zorganizowano i uruchomiono z dniem 1 lutego 1971 r. Powiatową Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Turku. Nadzór nad poradnią z ramienia Wydziału Oświaty i  Kultury sprawowała podinspektor szkolny do spraw opieki nad dzieckiem, a merytoryczny Okręgowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Poznaniu.

            W związku ze zmianami administracyjnymi kraju decyzją nr 2/75 Kuratora Oświaty i Wychowania w Koninie z dnia 1.09.1975 r., placówkę przekształcono w Poradnię Wychowawczo-Zawodową. Od strony merytorycznej placówka podlegała Wojewódzkiej  PW-Z w Koninie.

            W dniu 16.12.1992 r. placówka zmieniła nazwę na  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Turku.

            W 1971 roku poradnię zlokalizowano (do czasu uzyskania odpowiedniego pomieszczenia) w izolatce internatu Liceum Ogólnokształcącego. Z czasem jednak, dzięki staraniom władz oświatowych i kierownictwa poradni, warunki lokalowe ulegały stopniowej poprawie. Aktualnie Poradnia dysponuje 12 pomieszczeniami i poczekalnią.

            Stopniowe powiększanie bazy lokalowej, stwarzało możliwość powiększania kadry pracowników pedagogicznych.

Aktualnie Poradnia Psychologiczno – Peadgogiczna w Turku zatrudnia wykwalifikowany zespół psychologów, pedagogów, logopedów, neurologopedów, doradców zawodowych, psychoterapeutę. Pracownicy oferują pomoc zgłaszającym się do Poradni dzieciom, uczniom, rodzicom oraz nauczycielom. Wszyscy pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i warsztatach, podejmują studia podyplomowe, aktualizując swoją wiedzę i warsztat pracy.

Od 2004 r. Poradnia została wskazana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty jako poradnia, w której działają zespoły orzekające w sprawie autyzmu, a także dzieci niewidomych i słabowidzących oraz dzieci  niesłyszących i słabosłyszących.

Poradnia służy bezpłatną pomocą psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną dzieciom od momentu urodzenia oraz młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek wychowawczych, publicznych i niepublicznych mających siedzibę na terenie powiatu tureckiego.

Poradnia realizuje swoje zadania poprzez diagnozę dzieci i młodzieży, udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, realizowanie zadań profilaktycznych, wspierających wychowawczą i  edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki.  Efektem diagnozy jest w szczególności wydanie opinii oraz orzeczenia. Pomoc bezpośrednia udzielana dzieciom/młodzieży oraz rodzicom polega na prowadzeniu terapii, udzielaniu wsparcia w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu, rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. Wszelka pomoc realizowana jest w formie zajęć terapeutycznych, terapii rodziny, grup wsparcia, mediacji, interwencji, warsztatów, porad i konsultacji, wykładów i prelekcji, działalności informacyjno – szkoleniowej. 

Od roku szkolnego 2007 zajmujemy się całościową opieką nad dziećmi w ramach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Kiedy i jak można się do nas zgłosić?

            Dzieci i młodzież uczącą się przyjmujemy na wniosek rodzica. Uczeń pełnoletni może zgłosić się sam. Sekretariat przyjmuje wniosek rodzica/pełnoletniego ucznia, a następnie wyznaczony specjalista (zgodnie z przydziałem szkół oraz zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami), powiadamia telefonicznie osoby zainteresowane o terminie spotkania w Poradni.

Serdecznie zapraszamy