Nasza oferta

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Wczesne Wspomaganie Rozwoju to bezpłatne zajęcia, których celem jest stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmujemy dzieci posiadające Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Powyższą opinię wydaje również zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku.

W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju stanowią terapeuci przygotowani do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: psycholog, pedagog, logopeda, inny specjalista, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Wszelkich informacji na temat Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) udziela koordynator WWR Teresa Kolińska – pedagog, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania małego dziecka.

Zespół WWR na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka  ustala konkretne działania terapeutyczne i wspierające, opracowuje i realizuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualny program wczesnego wspomagania, który podlega stałemu monitorowaniu oraz modyfikacji wynikającej z bieżących potrzeb dziecka.                                        

REALIZACJA ZAJĘĆ

Rodzic powinien  dostarczyć  do sekretariatu Poradni oryginał lub ksero opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z wypełnionym wnioskiem oraz oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o tym, że dziecko nie korzysta z zajęć organizowanych w ramach WWRD w innej placówce. Wniosek o oświadczenie rodzica można pobrać z naszej strony.

Rodzice zakwalifikowanych dzieci otrzymają telefoniczną informację o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia.Dzieci kwalifikowane są zgodnie z kolejnością składanych wniosków.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH WWRD:

Wsparcie psychologiczne rodziny dziecka

Wielospecjalistyczna ocena rozwoju dziecka

Terapia indywidualna dziecka  ustalana adekwatnie do potrzeb możliwości dziecka

Współpraca z rodziną w zakresie realizowania indywidualnego procesu pracy z dzieckiem

SPECJALIŚCI WCHODZĄCY W  SKŁAD ZESPOŁU

Teresa Kolińska – pedagog, specjalista wspomagania rozwoju dziecka,

Anna Gradecka-Porada – psycholog, tyflopedagog, terapeuta SI,

Anna Zawadka-Kwaśny – psycholog, specjalista wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera

Patrycja Ambroziak – psycholog, specjalista wspomagania rozwoju dziecka,

Katarzyna Frącala– oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, specjalista wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera,

Ewa Kujawa – logopeda, surdologopeda

Mirosława Miśko- logopeda, specjalista wczesnej logopedii klinicznej

Aleksandra Sztrymer - neurologopeda kliniczny – specj. wczesna interwencja logopedyczna, certyfikowany terapeuta koncepcji RCM® (Rudolfo Castillo Morales), terapeuta Empaty Dolls®, Trener Umiejętności Poznawczych i Funkcji Wykonawczych®.