Nasza oferta

DORADZTWO ZAWODOWE

Działania w zakresie doradztwa zawodowego:

 1. Preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
 2. Orientacja zawodowa w klasach I–VI szkół podstawowych, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień
 3. Doradztwo zawodowe w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych ma na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.
 4. Opieka nad uczniami z problemami zdrowotnymi, orzeczeniami o niepełnosprawności – konsultacje, diagnoza pod kątem wyboru zawodu, szkoły i kierunku dalszej nauki odpowiedniego do stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych.
 5. Pomoc rodzicom w efektywnym wspieraniu dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzone są w ciągu całego roku szkolnego. Na konsultacje z doradcą zawodowym w poradni zgłaszają uczniów rodzice/lub prawni opiekunowie. Pełnoletni uczniowie mogą umawiać się na wizytę samodzielnie. Konsultacje w poradni mają charakter indywidualny. Uczniowi w czasie wizyty powinien towarzyszyć rodzic/prawny opiekun.

Zespół w szczególności realizuje następujące zadania:

 1. Prowadzi zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym (poznawanie świata zawodów, rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień dzieci).
 2. Prowadzi zajęcia z dziećmi z klas I-VI (poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy).
 3. Prowadzi zajęcia z uczniami klas VII–VIII szkół podstawowych oraz uczniami szkół ponadpodstawowych, w celu pomocy w świadomym i samodzielnym podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 4. Gromadzi, aktualizuje i udostępniania informacje edukacyjne i zawodowe uczniom, nauczycielom i rodzicom,
 5. Udziela indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 6. Wykonuje indywidualne badania zawodoznawcze określając mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
 7. Współpracuje ze szkołami prowadząc grupowe warsztaty, zajęcia porady i konsultacje oraz wykłady i prelekcje dla rodziców,uczniów i nauczycieli.
 8. Tworzenie sieci współpracy doradców zawodowych Powiatu Tureckiego.

Sieć współpracy doradców zawodowych z placówek powiatu tureckiego.

Oferta skierowana jest do wszystkich doradców zawodowych, w celu wsparcia ich działań prowadzonych w placówkach oświatowych na terenie powiatu tureckiego.

Proponujemy współpracę w celu:

- rozpoznawania preferencji zawodowych dzieci i młodzieży,

- poszerzenia warsztatu pracy doradcy zawodowego, sprawowanie funkcji doradczej i koordynacyjnej w stosunku do działalności szkolnych doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także w przedszkolach,

- tworzenia grup wsparcia doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego, wymiany doświadczeń zawodowych:

 • Rozwiązywanie problemów i wyzwań stojących przed szkolnymi doradcami zawodowymi;
 • Dzielenie się wiedzą, pomysłami, spostrzeżeniami, propozycjami, doświadczeniem w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego (prezentacja dobrych praktyk, np. w zakresie WSDZ i wzajemne inspirowanie się);
 • Aktualizacja informacji edukacyjno-zawodowych;
 • Korzystanie z pomocy ekspertów „zewnętrznych” (osób i instytucji działających w obszarze szeroko pojętego doradztwa zawodowego);
 • Poznanie i integracja lokalnego środowiska edukacyjnego (środowiska doradców);
 • Poznawanie i wypracowanie nowych rozwiązań (narzędzi i metod pracy i zasad współpracy, poszerzanie warsztatu i kompetencji osobistych doradcy).

 

Dyżur telefoniczny doradców zawodowych w poradni dla nauczycieli realizujących zadania z doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także w przedszkolach odbywa się:

poniedziałki   godz. 10.00-11.00

wtorki             godz.14.30-15.30

piątki              godz. 13.00-14.00

 

              Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 63/278-50-73

 

Pliki do pobrania