Poradnia

Polityka Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TURKU

Polityka Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem - wersja skrócona 2

PREAMBUŁA

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Turku, zwanej dalej Poradnią, jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Każdy pracownik Poradni traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownicy Poradni działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych Poradni oraz swoich kompetencji. Pracownicy Poradni działają zgodnie z przyjętą w Poradni Polityką ochrony dzieci, zwanej dalej Polityką.

Podstawy prawne Polityki ochrony dzieci:
Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)
Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1606).
Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 31 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1375 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) -art. 23 i 24
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.).

Rozdział I

Terminologia

 1. Pracownikiem Poradni jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, zajmująca stanowisko pedagogiczne lub w charakterze administracji i obsługi, a także osoby współpracujące z nimi, w tym wolontariusze, stażyści, studenci odbywający praktyki zawodowe.
 2. Dzieckiem jest każda osoba od urodzenia do ukończenia 18 roku życia, a także pełnoletni uczniowie, korzystający z pomocy Poradni.
 3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentowania dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzice/opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (w tym rodzina zastępcza).
 4. Zgoda rodziców dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka w sytuacji, gdy oboje posiadają pełne prawa do sprawowania opieki nad dzieckiem i stanowią tzw. rodzinę pełną. W sytuacji, gdy dziecko nie jest wychowywane w tzw. rodzinie pełnej, a oboje rodzice posiadają pełne prawa rodzicielskie, wskazana jest zgoda obydwojga rodziców. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować ich o konieczności rozstrzygnięcia sprawy spornej przez sąd.
 5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika Poradni, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie przez opiekunów.
 6. Dane osobowe dziecka to każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.
 7. Osoby odpowiedzialne za Politykę w Poradni to wyznaczeni przez dyrektora pracownicy sprawujący nadzór nad jej realizacją i monitorujący jej funkcjonowanie.

                                Rozdział II

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

 1. Pracownicy Poradni posiadają odpowiednią wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci (także z wykorzystaniem technologii informatycznej i komunikacyjnej) i symptomy krzywdzenia dzieci.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy Poradni podejmują rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując do skorzystania z pomocy.
 3. Pracownicy Poradni monitorują sytuację dziecka wobec którego zidentyfikowano czynniki ryzyka jego krzywdzenia.

Rozdział III

Zasady rekrutacji pracowników/wolontariuszy/stażystów/praktykantów

 1. Rekrutacja personelu odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu. Zasady  te stanowią ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej Polityki.

Rozdział IV

Zasady bezpiecznych relacji pomiędzy pracownikami

(wolontariuszami, stażystami, praktykantami) instytucji a dziećmi

 1. Personel zna i stosuje zasady bezpiecznych relacji personel  - dziecko i dziecko - dziecko ustalone w placówce. Zasady stanowią ZAŁĄCZNIK NR 2 do niniejszej Polityki.

Rozdział V

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

 1. Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci przez pracowników Poradni.
 1. Osoba, która zauważyła, że jakiekolwiek dziecko jest krzywdzone przez pracownika Poradni, lub dowiedziała się o tym od dziecka lub jego rodzica/prawnego opiekuna, jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora Poradni.
 2. Dyrektor rozpoznaje sytuację osobiście lub na jego polecenie przeprowadza to osoba odpowiedzialna za realizację Polityki w Poradni i sporządza notatkę służbową.
 3. Jeśli sprawę zgłosił rodzic, dyrektor Poradni lub osoba odpowiedzialna za Politykę w Poradni rozmawia o zauważonej sytuacji z rodzicami pokrzywdzonego dziecka. Z rozmowy z rodzicem dziecka sporządza się notatkę służbową.
 4. Dyrektor Poradni, w obecności osoby odpowiedzialnej za Politykę w Poradni oraz wskazanego pedagoga lub psychologa Poradni, prowadzi rozmowę z pracownikiem podejrzanym o krzywdzenie dziecka. Z rozmowy sporządzona zostaje notatka zawierająca listę osób uczestniczących, przebieg rozmowy, wnioski i postanowienia.
 5. W przypadku potwierdzenia podejrzenia, że fakt krzywdzenia miał miejsce, na wniosek dyrektora Poradni, właściwy organ wszczyna postępowanie zmierzające do ukarania pracownika karą porządkową lub dyscyplinarną.
 1. Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci przez inne osoby dorosłe (w tym rodziców/opiekunów prawnych dziecka).
 1. Na potrzeby Polityki ochrony dziecka w PPP w Turku przyjęto następującą kwalifikację zagrożenia bezpieczeństwa dzieci:
 • przestępstwo na szkodę dziecka (np. wykorzystanie seksualne, znęcanie się nad dzieckiem),
 • inne formy krzywdzenia, niebędące przestępstwem (np. krzyk, kary fizyczne, poniżanie),
 • zaniedbanie potrzeb życiowych dziecka (np. związanych z żywieniem, higieną, zdrowiem).
 1. Każdy pracownik Poradni, który posiądzie informację o podejrzeniu krzywdzenia dziecka przez osobę dorosłą, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o podejrzeniu dyrektora Poradni. Należy sporządzić notatkę służbową zawierającą informację odnośnie źródła podejrzenia krzywdzenia dziecka lub/i zaobserwowanych symptomów.
 2. Dyrektor poradni wraz ze specjalistą organizują rozmowę z dzieckiem, a także jego rodzicami/opiekunami w celu ustalenia przebiegu zdarzenia oraz jego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka.
 3. Jeśli osobą podejrzewaną o krzywdzenie dziecka jest rodzic/opiekun, jest on informowany o potrzebie i możliwości korzystania z pomocy specjalistycznej w tutejszej poradni lub w innych placówkach oraz motywowany do tego.
 4. W przypadku, gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo, dyrektor sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do policji lub prokuratury. Wzór zawiadomienia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3.
 5. W przypadku, gdy z rozmowy z opiekunami wynika, że nie są oni zainteresowani pomocą dziecku, ignorują zdarzenie lub w inny sposób nie wspierają dziecka, które doświadczyło krzywdzenia, dyrektor poradni sporządza wniosek o wgląd w sytuację rodziny, który kieruje do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich. Wzór wniosku stanowi ZAŁĄCZNIK NR 4.
 6. W przypadku, gdy z przeprowadzonych ustaleń wynika, że opiekun dziecka zaniedbuje jego potrzeby psychofizyczne lub rodzina jest niewydolna wychowawczo, dyrektor sporządza informację oraz kieruje ją do właściwego ośrodka pomocy społecznej. Wzór informacji stanowi ZAŁĄCZNIK NR 5.
 7. Dalszy tok postępowania leży wówczas w kompetencjach wskazanych instytucji.
 8. Jeżeli osobą podejrzewaną o przemoc jest inna osoba, dyrektor wraz ze specjalistą przekazują rodzicowi powzięte informacje, wspólnie ustalają plan, jakie działania podejmie rodzic oraz określają, jakiego wsparcia poradnia może udzielić w tej sytuacji.
 9. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji. Wzór karty interwencji stanowi ZAŁĄCZNIK NR 6.
 10. Opcjonalnie dyrektor lub specjalista poradni kontaktuje się z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, jeżeli dziecko jest uczniem; dyrektorem przedszkola, jeżeli dziecko jest wychowankiem przedszkola; dyrektorem żłobka, jeżeli dziecko tam uczęszcza lub z osobą kierującą inną instytucją bądź organizacją znającą dziecko, by zasięgnąć informacji dotyczących sytuacji rodzinnej dziecka. Z przeprowadzonych rozmów sporządza się notatki służbowe.
 11. Jeżeli istnieje podejrzenie krzywdzenia dziecka, które uczęszcza do instytucji, a instytucja ta powołuje zespół interdyscyplinarny w celu opracowania planu pomocy dziecku i wnioskuje o udział specjalisty z poradni, w skład zespołu z ramienia poradni wchodzi specjalista powołany przez dyrektora. W takiej sytuacji zgłoszenie w ramach procedury „Niebieskiej Karty” jest zadaniem pracownika instytucji zajmującej się wychowaniem, opieką lub edukacją, do której dziecko uczęszcza. Ze spotkania interdyscyplinarnego sporządza się notatkę służbową.
 12. Jeżeli istnieje jakiekolwiek podejrzenie możliwości krzywdzenia dziecka, a dziecko jest małe i nie znajduje się pod opieką żadnej instytucji, dyrektor powołuje zespół interdyscyplinarny w skład którego wchodzi dyrektor Poradni, osoba odpowiedzialna za realizację Polityki w Poradni oraz specjalista powołany przez dyrektora, by wspólnie opracować plan pomocy dziecku. W takiej sytuacji zgłoszenie w ramach procedury „Niebieskiej Karty” jest zadaniem poradni. Ze spotkania interdyscyplinarnego sporządza się notatkę służbową.
 1. Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci przez inne dzieci (tzw. przemoc rówieśnicza) na terenie placówki/instytucji, do której uczęszcza dziecko.
 1. W sytuacji, gdy podczas wykonywania swoich czynności statutowych, pracownik Poradni uzyska informację o podejrzeniu krzywdzenia dziecka przez rówieśnika/ rówieśników na terenie szkoły/placówki, do której dziecko uczęszcza, zobowiązany jest do poinformowania o swoich podejrzeniach rodziców/opiekunów dziecka oraz dyrektora Poradni. Pracownik Poradni sporządza notatkę służbową, która zostaje umieszczona w Indywidualnej teczce dziecka. Dyrektor lub specjalista Poradni informuje o podejrzeniach krzywdzenia dziecka (możliwości występowania przemocy rówieśniczej) szkołę/ placówkę/ instytucję poprzez pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego lub dyrektora szkoły/ placówki. Z rozmowy z ww. osobami sporządza się notatkę służbową.
 2. W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez inne dziecko przebywające w poradni (np. na zajęciach grupowych) specjalista przeprowadza rozmowę z dzieckiem podejrzewanym o krzywdzenie oraz jego opiekunami, a także oddzielnie z dzieckiem poddawanym krzywdzeniu i jego opiekunami. W trakcie rozmów należy dążyć do ustalenia przebiegu zdarzenia, a także wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka krzywdzonego. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji. Dla dziecka krzywdzącego oraz krzywdzonego sporządza się oddzielne karty interwencji.
 3. Wspólnie z opiekunami dziecka krzywdzącego należy opracować plan naprawczy, celem zmiany niepożądanych zachowań. W trakcie rozmów należy upewnić się, że dziecko podejrzewane o krzywdzenie innego dziecka samo nie jest krzywdzone przez opiekunów, innych dorosłych bądź inne dzieci.
 1. W przypadku podejrzenia, że życie dziecka jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby (policja, pogotowie ratunkowe), dzwoniąc pod numer 112 lub 998 (pogotowie). Poinformowania służb dokonuje członek personelu, który pierwszy powziął informację o zagrożeniu i następnie wypełnia kartę interwencji.

Rozdział VI

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Pracownik Poradni ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczania danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie za zgodą dyrektora Poradni wyłącznie osobom uprawnionym i podmiotom na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział VII

Zasady ochrony informacji o dziecku i jego wizerunku

 1. Pracownik Poradni nie ma prawa udostępniać przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani o jego rodzinie czy sytuacji życiowej.
 2. Pracownik Poradni nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekunów.
 3. W sytuacjach wyjątkowych dyrektor Poradni lub wyznaczony przez niego pracownik może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekunów – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.
 4. Podanie danych kontaktowych opiekuna dziecka przedstawicielowi mediów dopuszczalne jest jedynie za jego wiedzą i zgodą.
 5. Pracownikowi Poradni nie wolno udostępniać pracownikowi mediów utrwalonego wizerunku dziecka (filmowanie, robienie zdjęć, nagrywanie głosu dziecka) na terenie Poradni bez pisemnej zgody jego opiekuna.
 6. Upublicznienie wizerunku dziecka utrwalonego w Poradni w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio, wideo) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.
  Pisemna zgoda powinna zawierać informację, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim celu będzie wykorzystywany (np. umieszczony na stronie internetowej poradni w celach promocyjnych).
 7. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, spotkanie w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, zgoda opiekuna na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

Rozdział VIII

Zasady ochrony dostępu do Internetu

 1. Na terenie Poradni korzystanie przez dziecko z technologii komputerowej możliwe jest wyłącznie w trakcie prowadzonej przez specjalistę diagnozy lub terapii. W trakcie ww. czynności pedagog, psycholog lub logopeda zawsze obecny jest razem z dzieckiem w gabinecie.
 2. Na terenie Poradni dziecko nie ma możliwości samodzielnego dostępu do sieci Internet, funkcjonującej w poradni dla celów organizacyjnych, diagnostycznych i terapeutycznych.  

 

Rozdział IX

Realizacja i monitoring stosowania Polityki

 1. Dyrektor wyznacza Anettę Pęczak jako osobę odpowiedzialną za realizację Polityki ochrony dziecka przed krzywdzeniem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku.
 2. Dyrektor wyznacza Anettę Pęczak jako osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji niniejszej Polityki w Poradni.
 3. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, przeprowadza na podstawie obserwacji, prowadzonych rozmów i dokumentacji rozpoznanie poziomu realizacji Polityki na terenie Poradni oraz sporządza na koniec roku szkolnego raport, który przekazuje dyrektorowi Poradni.
 4. Dyrektor, w oparciu o stały monitoring, na wniosek osoby odpowiedzialnej za realizację Polityki w Poradni wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom Poradni nowe jej brzmienie.

 

Rozdział X

 1. Polityka wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 27 lutego 2024 r. 
 2. Ogłoszenie Polityki następuje poprzez jej zatwierdzenie na spotkaniu pracowników w dniu 27 lutego  2024 r.
 3. Tekst Polityki zostaje niezwłocznie po ogłoszeniu zamieszczony na stronie internetowej Poradni.
   

Pliki do pobrania

Galeria