Nasza oferta

OPINIOWANIE

OPINIOWANIE

Opinia jest efektem przeprowadzonej diagnozy: psychologicznej, pedagogicznej, czasami również logopedycznej.

 1. Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii ?

Z pisemnym wnioskiem o wydanie opinii może wystąpić:

 • rodzic dziecka lub jego opiekun prawny,
 • sam uczeń jeżeli jest pełnoletni (tzn. ukończył 18 lat),
 • wniosek o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor zasięga opinii rady pedagogicznej. Wniosek z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej przekazuje do PPP i informuje o tym rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.
 1. Jak powinien wyglądać wniosek ?
 • Druk wniosku o wydanie opinii znajduje się w sekretariacie lub na stronie internetowej Poradni. Należy go złożyć podczas wizyty w naszej placówce w sekretariacie lub przesłać pocztą. W razie potrzeby osoba badająca po ukończonym badaniu dziecka, pomoże Państwu wypełnić wniosek.  
 • Wniosek zawiera podstawowe dane o dziecku oraz uzasadnienie konieczności wydania opinii. 
 • Osoba składająca wniosek może dołączyć posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych (badania, można wykonać w Poradni, wówczas na ich podstawie wydawana jest opinia) i lekarskich. W przypadku dziecka/ucznia uczęszczającego do przedszkola, szkoły placówki także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce. Druk takiej opinii dostępny jest w Poradni.  
 • Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające informacje niezbędne do wydania opinii. 
 1. Co zawiera opinia ?

     Opinia zawiera następujące elementy: 

 • oznaczenie poradni wydającej opinię,
 • numer opinii,
 • datę wydania opinii,
 • podstawę prawną wydania opinii,
 • imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, datę i miejsce  jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania,
 • nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie oddziału (klasy), do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza,
 • określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii,
 • stanowisko Poradni w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego  uzasadnienie,
 • wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem,
 • wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla  pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu
 • imiona i nazwisko oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię
 • podpis dyrektora poradni.
 1. Kto odbiera opinię ?
 • Opinię wydaje się wnioskodawcy. Jest ona przygotowana do odbioru w sekretariacie Poradni lub przesyłana.
 • Na pisemny wniosek rodziców/pełnoletniego ucznia, poradnia może przekazać opinię do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko lub pełnoletni uczeń uczęszcza.
 1. W jakich sprawach poradnia wydaje opinie ?

Poradnie wydaje opinie w różnych sprawach dotyczących wychowania i edukacji, między innymi w sprawie: 

 • opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksji, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia).
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu.
 • objęcia ucznia/dziecka/wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce.
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.
 • spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną forma wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego / obowiązku nauki poza szkołą.
 • objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczna w szkole lub w placówce z uwagi  na szczególne uzdolnienia.
 • ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub
  w placówce z uwagi na chorobę przewlekłą.
 • objęcia pomocą psychologiczno –pedagogiczną w szkole lub w placówce ucznia, u którego stwierdzono zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi.
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu,  z głęboką dysleksją rozwojową,
  z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi  lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego (obowiązuje na dany etap edukacyjny).
 • objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole lub w placówce ucznia w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej.
 • objęcia ucznia  pomocą  psychologiczno –pedagogiczną w szkole lub placówce z uwagi na  trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych   z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 • objęcia ucznia pomocą psychologiczno –pedagogiczna z uwagi na stwierdzone deficyty kompetencji i zaburzenia sprawności językowej.
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
 1. Informacja o wynikach diagnozy
 • Poradnia, na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, wydaje również informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się dla innych potrzeb niż opinia - głównie dla np. potrzeb lekarzy, sądu lub ośrodka pomocy społecznej na pisemny wniosek rodzica.