Nasza oferta

ORZECZNICTWO

Orzecznictwo

Kto wydaje orzeczenie?

 • Zespół orzekający Poradni Psycholgiczno – Pedagogicznej w Turku, wydaje orzeczenia i opinie wwr dla dzieci/uczniów uczęszczających do przedszkoli/szkół             i ośrodków, mających siedzibę na teranie działania Poradni.
 • W przypadku dzieci, które  nie rozpoczęły obowiązku wychowania przedszkolnego/obowiązku szkolnego orzeczenia i opinie wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka/ucznia.
 • Orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organów prowadzących te poradnie. Poradnia Psycholgiczno – Pedagiczna w Turku ma taką możliwość od 2004 roku.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się ze względu na niepełnosprawność dziecka lub ucznia:

 • niesłyszącego
 • słabosłyszącego
 • niewidzącego
 • słabowidzącego
 • niepełnosprawnego ruchowo, w tym z afazją
 • niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim
 • niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym
 • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnością sprzężoną tzn. z występującymi co najmniej dwiema wymienionymi wyżej niepełnosprawnościami,
 • niedostosowanego społeczne
 • zagrożonego niedostosowaniem społecznym.

Zespoły orzekające wydają również:

 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia  lub znacznie utrudnia uczęszczanie do  przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole.
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia  lub znacznie utrudnia uczęszczanie  do szkoły.
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim.
 • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Procedura ubiegania się o: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 • Zespoły wydają orzeczenia/opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się w formie papierowej albo elektronicznej. Wniosek w formie elektronicznej składa się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Dokumenty muszą być uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Na żądanie przewodniczącego wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów.
 • Do wniosku wnioskodawca musi dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek: diagnozę psychologiczno – pedagogiczną (jeśli nie była wykonana w Poradni                w której działa zespół), wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenie oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia i opinie jeśli takie były wydane.
 • Jeśli do wydania orzeczenia lub opinii niezbędna jest informacja o stanie zdrowia dziecka/ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie  o stanie zdrowia.
 • Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. Druk zaświadczenia do pobrania na stronie Poradni lub w sekretariacie.
 • W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół, stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia. Przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 • Do wniosku o wydanie opinii wwr wnioskodawca dołącza dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka, wyniki badań psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznych (jeśli nie były przeprowadzone w  poradni).
 • Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny bądź brak jest koniecznych załączników przewodniczący zespołu orzekającego wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia brakującej dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 • Wnioskodawca zostaje powiadomiony o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego,  w którym może wziąć udział przedstawiając swoje stanowisko.
 • Orzeczenie lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku w terminie 7 dni od dnia wydania dokumentu. Orzeczenie/opinia może być również przekazane wnioskodawcy, za pokwitowaniem, w poradni, w terminie 7 dni od dnia wydania dokumentu. Orzeczenie/opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu.
 • Orzeczenie wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego. W przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej termin ważności orzeczenia nie może przypadać później niż koniec roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24. rok życia.
 • Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego/indywidualnego nauczania wydaje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
 • Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje się od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.
 • W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia/opinii zespół wydaje odpowiednio: orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania, orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinię o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Wnioskodawca w terminie 14 dni od doręczenia mu w/w dokumentu może wnieść odwołanie do kuratora oświaty. Wnioskodawca wnosi odwołanie za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie. Zespół może uznać odwołanie i uchylić zaskarżone orzeczenie i wydać nowe. Od nowego orzeczenia wnioskodawcy również przysługuje prawo wniesienia odwołania do kuratora oświaty. Jeżeli zespół nie uchyli zaskarżonego orzeczenia przewodniczący zespołu przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.
 • Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
 • Opinię/orzezcenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie opinii/orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.