Poradnia

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://ppp.turek.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 12.06.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06.11.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz skorzystano z narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/). Z oceny wynika, że strona internetowa www.ppp.turek.pl spełnia wymagania w 94%.

Link do wyników przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=253eae9b-4c3d-4cb6-b9a6-94bd0f0b4b0f

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Piąstka – Dopieralska mail: dyrektor@ppp.turek.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 278 -50-73, 63 289-37-39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  zlokalizowana jest w budynku B, I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Kościuszki 6.  Budynek ma trzy kondygnacje. Poradnia usytuowana jest na drugiej. Brak opcji wjazdu wózkiem na tą kondygnację. W budynku nie ma windy. Istnieje możliwość umówienia spotkania z pracownikiem poradni w miejscu zamieszkania dziecka/ucznia.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne). Platforma: brak.

Pochylnia: brak.

Pętla indukcyjna: brak.

Na pierwszą kondygnację budynku można dojść dwoma wejściami. Jedno z nich, z którego korzystają głównie osoby, które wchodzą do szkoły posiada utwardzony podjazd  dla osób niepełnosprawnych. Klienci poradni również mogą wejść tym wejściem na pierwszą kondygnację. Drugie wejście, od szczytu budynku, które jest głównym wejściem do Poradni, nie posiada podjazdu. Znajdują się tutaj schody, wyposażone w poręcz. Na drugą kondygnację budynku prowadzą schody przy których zamontowane są poręcze. Bezpośrednio do pomieszczeń Poradni osoby na wózkach nie są w stanie dotrzeć, gdyż nie ma podjazdu.

Drzwi otwierają się na szerokość powyżej 90 cm. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona. Nawierzchnia schodów pokryta jest płytkami antypoślizgowymi.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Toaleta dostosowana: nie.

Drzwi wejściowe do toalety nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych, otwierają się na szerokość poniżej 90 cm. Wewnątrz  pomieszczenia, przy umywalce i toalecie zamontowane są poręcze dla niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem  poradni, w pobliżu wejścia, wyposażonego w podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.  Ponadto dla klientów poradni są wyznaczone i oznaczone trzy miejsca parkingowe, z których mogą również korzystać niepełnosprawni, zlokalizowane na ulicy, przed budynkiem .

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Dyrektor Poradni informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się. Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed wizytą w Poradni, w formie pisemnej lub ustnej w sekretariacie Poradni  bądź na adres poczty elektronicznej sekretariat@ppp.turek.pl  lub za pośrednictwem faksu na numer +48632892617.